W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

XML

Treść

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane dla programistów,opisują schemat dokumentów, niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. Niektóre elementy wchodzące w skład struktury strony są analizowane pod kątem możliwych usprawnień. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-10.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Majewska, katarzyna.majewska@mdk-zdunskawola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 823-25-92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli usytuowany jest w czterech budynkach.

Pierwszy budynek zlokalizowany jest przy plac Wolności 26.

Do budynku prowadzą trzy wejścia ogólnodostępne i jedno wejście techniczne oraz wjazd do garażu podziemnego wraz z dwoma dojściami (klatkami ewakuacyjnymi):

a. wejście A usytuowane jest od strony północnej i jest głównym wejściem do budynku, wejście prowadzi w szczególności do kina i kawiarni;

b. wejście B znajduje się od strony południowej z wieżą widokową. Wejście prowadzi w szczególności do biur MDK, sal zajęciowych i wieży widokowej;

c. wejście C znajduje się od strony wschodniej, usytuowane jest w obrębie sal zajęciowych i klubu seniora;

d. wejście D usytuowane jest od strony zachodniej, wykorzystywane jest do obsługi technicznej związanej z realizowaniem wydarzeń kulturalnych;

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak drzwi obrotowych). W budynku znajdują się dwie windy, przystosowane do osób niepełnosprawnych, którymi można przemieszczać się na wyższe kondygnacje.

Od strony wejścia A i B znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych na pierwszej kondygnacji oraz na drugiej kondygnacji.

W kasach biletowych oraz w sali widowiskowej znajduje się pętla indukcyjna umożliwiająca osobom niedosłyszącym odbioru wyraźnego dźwięku.

Wokół budynku znajduje się parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych:

• od strony północna – dwa miejsca parkingowe

• od strony zachodniej – dwa miejsca parkingowe;

Pod budynkiem znajduje się parking podziemny , którego wjazd jest od strony zachodniej. Dojścia do parkingu znajdują się wewnątrz budynku z klatek schodowych przy wejściu A i B oraz dodatkowo bezpośrednie, usytuowane przy budynku od strony zachodniej i wschodniej (klatki ewakuacyjne). Na parkingu podziemnym znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Drugi budynek zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja 5/7.

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne, dwa wejścia techniczne i ewakuacyjne.

a. wejście od ul. 1 Maja, usytuowane jest od strony północnej i jest głównym wejściem do budynku, wejście prowadzi w szczególności do sali widowiskowej;

b. wejście od ul. Okrzei znajduje się od strony zachodniej i prowadzi w do biur MDK, sal zajęciowych;

c. wejście techniczne znajduje się od strony południowej i prowadzi do zaplecza sali widowiskowej i garderób;

d. wejście od strony placu zabaw (ewakuacyjne) usytuowane jest od strony wschodniej i prowadzi bezpośrednio do sali widowiskowej.

Budynek częściowo przystosowany do osób niepełnosprawnych . Wejście główne posiada szerokie drzwi przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak drzwi obrotowych) . W budynku brak windy. Od strony ul. Okrzei znajduje się parking. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnej.

Trzeci budynek zlokalizowany jest przy ul. Łaskiej 6

Do budynku prowadzą jedno wejście ogólnodostępne i jedno wejście techniczne.

a. wejście od ul. Łaskiej 6, usytuowane jest od strony północnej i jest głównym wejściem do budynku, wejście prowadzi w szczególności do pracowni modelarni;

b. wejście techniczne znajduje się od podwórka od strony południowej;

Budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych. Brak parkingu, wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz pętli indukcyjnej.

Czwarty budynek - Inkubator Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38

Budynek Inkubatora Inicjatyw Społecznych zlokalizowany jest przy ul. Łaskiej 38, 98-220 Zduńska Wola. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od strony północnej, drugie od strony południowej. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście dla wózków od strony południowej przez plac zabaw. W korytarzu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz platforma SP-STRATOS. W sąsiedztwie budynku znajduje się parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Do wszystkich budynków Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

We wszystkich budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Załączniki